Podmínky používání

Portál profesionálů STROJIRENSTVI.CZ® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Vydavatelství Nová média, s. r. o.

Rozcestník:

  1. Obecné podmínky používání
  2. Podmínky používání bazaru

1. Obecné podmínky používání

Používáním WEBU jako jeho UŽIVATEL souhlasíte s níže popsanými podmínkami používání. Případný nesouhlas s těmito podmínkami vyjádříte tak, že tento web nebudete navštěvovat a používat.

WEB je připravován v nejlepší dobré vůli všech, kdo tvoří jeho obsah nebo se starají o jeho provoz a dostupnost. Přesto může docházet k chybám jakéhokoliv druhu, což UŽIVATEL bere na vědomí a souhlasí s tím. WEB je poskytován „jak stojí a leží“. PROVOZOVATEL neposkytuje žádnou záruku na funkčnost, dostupnost a správnost WEBU.

Veškeré textové, obrazové, audiovizuální a další materiály jsou chráněny dle autorského zákona. Žádná část WEBU nesmí být kopírována, reprodukována a šířena bez písemného souhlasu PROVOZOVATELE. Výjimkou je pouze sdílení krátkých fragmentů z obsahu WEBU prostřednictvím sociálních sítí ve spojení s přímým zpětným odkazem na WEB a dále citace v přiměřeném rozsahu dle autorského zákona.

WEB umožňuje, aby se na něm zdarma zaregistrovala jakákoliv fyzická osoba (dále jen REGISTROVANÝ UŽIVATEL) tím, že při registraci uvede svůj platný e-mail, jméno, příjmení, přezdívku a zvolí si heslo. REGISTROVANÝ UŽIVATEL získává právo vkládat na WEB svůj vlastní obsah (např. komentáře pod články, inzeráty do bazaru atd.), za nějž nese plnou zodpovědnost. Je přísně zakázáno publikovat na WEBU obsah, který je v rozporu s platnou legislativou České republiky nebo v rozporu s dobrými mravy.

UŽIVATEL, který na WEBU publikuje jakékoliv materiály, jejich odesláním na tento web poskytuje PROVOZOVATELI bezvýhradný souhlas k tomu, aby s těmito materiály PROVOZOVATEL nakládal dle svého vlastního uvážení. Tento bod se netýká uživatelských příspěvků na subdoméně https://forum.strojirenstvi.cz, jehož provoz se řídí samostatnými podmínkami.

Veškeré aktivity UŽIVATELŮ, registrovaných i neregistrovaných, jsou vynakládány výhradně na jejich vlastní zodpovědnost. UŽIVATEL bere při používání WEBU na vědomí, že PROVOZOVATEL nenese odpovědnost za důsledky použití jakýchkoliv informací zde zveřejněných, včetně obsahu tzv. strojnických tabulek, které mohou být neúplné a mohou obsahovat technické i obsahové chyby.

Je výslovně zakázáno publikovat na WEBU prostřednictvím osobních uživatelských profilů skrytou i přiznanou reklamu. Takový obsah bude bezodkladně smazán a účet REGISTROVANÉHO UŽIVATELE bez náhrady zrušen.

Poskytnutím jakýchkoliv osobních informací na WEBU dává UŽIVATEL jednoznačný souhlas se shromažďováním a zpracováním těchto informací PROVOZOVATELEM dle platné české legislativy.

WEB ke svému provozu využívá tzv. cookies, nástroje pro měření návštěvnosti Google Analytics a nástroje pro analýzu webové reklamy Google Ad Manager. Používáním tohoto webu UŽIVATEL vyjadřuje souhlas s použitím těchto nástrojů a se zpracováním informací, které vznikají automaticky návštěvou WEBU ze strany UŽIVATELE.

PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo znemožnit na WEB další přístup UŽIVATELŮM, kteří podstatným způsobem porušili tyto podmínky používání.

2. Podmínky používání bazaru na webu strojirenstvi.cz/bazar

2.1. Bezplatná inzerce

Vkládání soukromé inzerce na Bazar Strojirenstvi.cz je zdarma.

Publikované inzeráty se do výpisu zařazují chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.

Platnost inzerátu je 30 dnů od zveřejnění – po uplynutí této doby je inzerát „Ukončen“ a není dále veřejně dostupný (UŽIVATEL jej poté může znovu vydat ze svého archivu inzerátů).

2.2. Zvýrazněná zpoplatněná inzerce

Za poplatek lze inzerát zvýraznit a tím mu zajistit přednostní zařazení nad bezplatnými inzeráty. Zvýrazněný inzerát se zařadí na horní pozici výpisu všech inzerátů a postupně se posouvá na nižší pozice mezi zvýrazněnými inzeráty tak, jak postupně do výpisu přibývají. Zvýhodnění inzerátu trvá 7 dní, přičemž opakovaným zvýrazněním již dříve zvýrazněného inzerátu je tento opět posunut na horní pozici. Doby zvýraznění se nesčítají – zvýraznění vždy expiruje po uplynutí 7 dnů od posledního zvýraznění.

Pro zvýraznění inzerátu je nutno zakoupit kredity, přičemž jedno zvýraznění vyjde právě na 1 kredit. Cena kreditu je závislá na počtu zakoupených kreditů (49,90 Kč až 89 Kč za 1 kredit včetně 21 % DPH).

Kredity lze zakoupit v uživatelské administraci WEBU v sekci Moje kredity. Aktuální zůstatek kreditů, které má UŽIVATEL k dispozici, je vidět přímo ve Správě účtu jako číslo v závorce u položky Moje kredity.

Při nákupu kreditů jsou UŽIVATELI poskytnuty platební údaje s unikátním variabilním symbolem a zároveň je na jeho e-mail, který uvedl při registraci, zaslána zálohová faktura. Kredity se na uživatelský účet připisují dvakrát denně, a to vždy v 6:00 a v 18:00 poté, jakmile je na bankovní účet PROVOZOVATELE připsána platba s odpovídajícím variabilním symbolem.

Nevyčerpané kredity nelze zpětně směnit na peníze.

2.3. Pravidla pro vkládání inzerátů

Obsah inzerátu nesmí porušovat platné zákony, nařízení a být v rozporu s dobrými mravy.

Inzerce v bazaru na webu Strojirenstvi.cz je možná pouze ze strany soukromých osob, nikoliv firem. Přejete-li si prezentovat na WEBU vaše komerční aktivity, kontaktujte nás a dohodneme se na nejvhodnější formě vaší propagace s ohledem na vaše potřeby a naše uživatele.

Titulek inzerátu nemůže obsahovat název firmy nebo webovou adresu.

Text inzerátu musí konkrétně a pravdivě popisovat inzerovanou věc či službu. Text inzerátu může být v českém nebo slovenském jazyce, nesmí obsahovat slova zvýrazněná verzálkami (velkými písmeny), reklamní sdělení a externí odkazy.

Není přípustné odkazovat z inzerátu na jiné inzertní servery nebo firemní weby. Takové odkazy budou z inzerátu před zveřejněním odstraněny.

Do textu inzerátu neuvádějte kontaktní údaje – pro jejich uvedení jsou určené příslušné položky.

K inzerátu lze přiložit až 6 obrázků, přičemž povoleny jsou výhradně neanimované obrazové formáty. Není povoleno nahrávat k inzerátu obrázky, ke kterým autor inzerátu nedisponuje příslušnými autorskými právy a dále obrázky opatřené vodoznakem, dopsaným textem nebo s dodatečnou grafikou (loga, reklamní slogany apod.).

Inzerát může být umístěn výhradně do sekcí, pod které jednoznačně tematicky spadá. V případě nejednoznačnosti o zařazení inzerátu rozhoduje správce webu.

Inzerát na jednu věc může být publikován pouze jednou během 30 dnů, duplicitní inzeráty nebudou zveřejněny.

PROVOZOVATEL může omezit publikování inzerátů UŽIVATELE, který služeb bazaru zjevně nadužívá. Standardně je akceptováno 5 bezplatných inzerátů od jednoho UŽIVATELE během 30 dnů.

Automatizované a hromadné vkládání inzerátů není povoleno a v případě zjištění takového jednání bude UŽIVATELI znemožněno dále používat služeb WEBU.

PROVOZOVATEL je oprávněn upravit, nevydat nebo dodatečně odstranit již vydaný inzerát, pokud shledá, že je v rozporu s podmínkami WEBU.

Je zakázáno inzerovat zboží pocházející z trestné činnosti a dále: tabákové výrobky, alkohol, drogy, léky, hazard, zbraně, plagiáty (napodobeniny), virtuální zboží, software nabytý nelegálně nebo software v rozporu s licenčními podmínkami, vozidla vyjma průmyslové manipulační techniky, služby v oblasti finančnictví a pojišťovnictví, předměty propagující jakoukoliv ideologii nebo politickou stranu a v obecné rovině cokoliv, co nelze jednoznačně zařadit do určených kategorií bazaru na Strojirenstvi.cz.

Do bazaru není možné umísťovat nabídky práce – pro tyto účely prosím použijte k tomu určenou sekci www.strojirenstvi.cz/nabidky-prace.

PROVOZOVATEL nenese odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním WEBU nebo v důsledku či souvislosti nemožnosti využívat WEB.

Vložením jakéhokoliv textového a obrazového materiálu poskytuje UŽIVATEL PROVOZOVATELI jakožto Nabyvateli nevýhradní licenci k využití publikovaného Díla (tj. textu a vložených obrázků). Tuto licenci Nabyvateli UŽIVATEL poskytuje bez nároku na honorář a bez omezení technického, územního, množstevního a časového rozsahu využití. Nabyvatel je oprávněn Dílo měnit v rozsahu nezbytných redakčních úprav a jazykové korektury v souladu s interními předpisy Nabyvatele.


Tyto Podmínky používání byly naposledy aktualizovány 24. 6. 2020. Případné další aktualizace budou zveřejněny vždy na adrese www.strojirenstvi.cz/podminky-pouzivani.