Centrum mozků průmyslové automatizace

Iva Duroňová Acam Solution s.r.o.
— vydáno 1. dubna 2020

Kompletní plán, jasná představa, vysoká úroveň znalostí a k tomu extrémně rychlý vývoj v oblasti průmyslových technologií. To vše hraje do karet mladému kolektivu vývojářů a integrátorů průmyslové automatizace, kteří své progresivní nápady realizují pod hlavičkou společnosti Acam Solution.

Docela nenápadný a skromný vchod do jednoho z bloků v rozsáhlém průmyslovém areálu na okraji Brna mě zavedl do prostor, v nichž vznikají vysoce sofistikovaná zařízení v podobě jednoúčelových strojů, výrobních linek a robotů, a to nejen pro přední světové automobilky. V současnosti zde roste i jedinečný projekt univerzální robotické buňky HXG, jenž nabízí zcela nový pohled na automatizaci.

Příliš klidná akademická půda

Ředitel společnosti Ing. Pavel Bortlík spoluzaložil Acam Solution již během studií kybernetiky na VUT v Brně, kde se setkal se svým společníkem Ing. Janem Šimurdou, jenž v současnosti působí na pozici technického ředitele. Cesta k samostatnému podnikání v oblasti průmyslové automatizace vedla od vzniku živnosti před téměř 10 lety zaměřené na obnovitelné zdroje energie přes působení na poli akademického vývoje. Ten však svojí dynamikou nesplňoval představy o rychlé transformaci myšlenek do reálných řešení nasazených v praxi. S pomocí podnikatelského inkubátoru TITC se proto v roce 2014 rozhodli osamostatnit a pustit se do reálného podnikání. Hlavní náplní společnosti je vlastní vývoj, výroba a integrace technologií v oblasti průmyslové automatizace. Nabídka Acam Solution obsahuje kompletní portfolio služeb pro automatizaci procesů od analýzy potřeb zákazníka a následné edukace, po výrobu jednoúčelových strojů, kontrolních zařízení, robotů a softwarových řešení pro průmysl s následným servisem. Byť současný počet členů týmu čítá zhruba dvacet pracovníků, je již nyní struktura společnosti formována do samostatných divizí, jež se nejen profesně doplňují, ale také nezávisle na sobě rozvíjejí. O výběr spolupracovníků majitelé velice dbají, aby jejich pracovní tým společně tvořil živý organismus snoubící vlastní invenci, progresivní myšlení, smysl pro detail a pečlivost s kolegialitou a smyslem pro společné cíle. Věkový průměr společnosti je aktuálně okolo třiceti let, protože k nejmodernějším technologiím mají blíže mladí lidé, ale tým doplňují i pracovníci věkové kategorie 50+, jejichž zkušenosti jsou nedocenitelné.

Ing. Pavel Bortlík

Od počátku s nejlepšími

Trocha odvahy, trocha štěstí a především hodiny tvrdé práce a zarputilosti stojí za současnými úspěchy, jež jsou podloženy těmi nejlepšími referencemi nejen z oboru automotive. V tuto chvíli může Acam Solution své kvality prokázat referencemi od renomovaných firem, jakými jsou například Volkswagen, Toyota, BMW, Audi, Škoda, Olympus, ROBE, WOCO STV a velmi aktuální je počínající spolupráce se skupinou Saint Gobain. Přiznám se, že raketový start a úspěch v segmentu automobilového průmyslu, do něhož se marně snaží proniknout řada firem, mě velmi zaujal. Pavel Bortlík k tomu dodává: „Od počátku jsme věděli, že nechceme jít cestou levných komponentů na úkor kvality, protože bychom si tímto krokem uzavřeli cestu do první ligy, jež ze své podstaty musí vyžadovat to nejlepší. Rozhodli jsme se proto jít cestou špičkových komponentů a nabízet automatizaci dle nejpřísnějších kritérií a norem. Jak by to ostatně měli dělat všichni. Úspěšnost tohoto rozhodnutí závisela na vstřícnosti ze strany výrobců a distributorů těchto komponentů, kteří uvěřili naší vizi a schopnostem, a až na pár výjimek nás všichni aktivně podpořili. Pod vlivem nabyté důvěry v naši věc jsme bez větších referencí oslovili přímo segment automotive, od něhož jsme byli pro jeho vysoké nároky zpočátku odrazováni. Tento krok se přes všechnu troufalost ukázal jako moudré rozhodnutí, protože návyky, jež jsme v této oblasti získali, jsou výborným předpokladem pro zdárnou realizaci libovolného projektu. Sice jsme historicky začínali na projektech, které druzí z mnoha důvodů dělat nechtěli, ale nás projekty s velkou mírou přidané hodnoty baví. Fakticky jsme ani neměli na výběr, pokud jsme chtěli ukázat, co v nás je. Když vidíte stroj, nad jehož funkcionalitou jste dlouho přemýšleli, v akci, když vše funguje, jak má je to neskutečně impulzivní a motivující pocit, jak pro nás, tak pro zákazníka.“
Na rozdíl od zažitého modelu „náš zákazník, náš pán“, pohlíží v Acam Solution na pozici svých klientů trošku jinak: „Zákazníka v rámci každého projektu vnímáme jako člověka, jenž má s vlastnostmi procesu určeného k automatizaci největší zkušenosti, které, pokud jsou správně předány, vedou k minimalizaci možných zdrojů neúspěchu projektu. Zavedli jsme proto oboustranně prospěšnou spolupráci, což v praxi vypadá tak, že zástupce zákazníka, pro něhož pracujeme, má místo přímo v našem vývojovém týmu. To našim vývojářům dává jistotu, že bude od počátku monitorováno, zda navržený koncept odpovídá reálné potřebě ve všech aspektech. Pro zástupce zákazníka jde navíc o velmi intenzivní zkušenost s návrhem průmyslové automatizace od A do Z, již může uplatnit při dalších projektech, čímž se stává pro svého zaměstnavatele velmi cenným,“ vysvětluje Bortlík.

Vývoj vedený zkušenostmi

Za téměř pětiletou historii společnosti se vývojáři Acam Solution podíleli na vývoji mnoha jednoúčelových zařízení,  funkčních celků a softwaru. Pro představu lze jmenovat například komplexní robotizaci obráběcího procesu postavenou na technologiích Fanuc či linku 100 % výstupní kontroly geometrických parametrů soustružených dílců i jednoúčelový karusel pro dokončovací operace dílců po obrábění. Pěknými projekty byly i mycí linka pro tlakové lahve se zkouškou těsnosti, robotické pracoviště aplikace dvojsložkového lepidla či montážní automat znaků BMW, případně komplexní řídicí software pro lakovnu vozidel typu SUV. I když obor průmyslové automatizace nabízí širokou paletu možností a prostor pro notnou dávku kreativity, je metodika postupu vývojářů u všech zmíněných projektů totožná. Na základě vstupní analýzy potřeb zákazníka je definováno konkrétní zadání zohledňující všechny dostupné informace. K němu je provedena ekonomicko-technická rozvaha návrhu řešení a na jejím základě je vyvinuto, vyrobeno a odladěno zařízení tak, aby plnilo požadovanou funkci. Což je ideální případ, pokud jsou jednoúčelová zařízení či linka zvoleny pro správný projekt, jenž má garantovanou svoji stálost. V dnešní době dynamického rozvoje je však ze strany některých zákazníků velmi komplikované predikovat, co vše má dané zařízení umět, aby si udrželo svoji uplatnitelnost po co nejdelší možnou dobu své životnosti. Proto se často stává, že se na Acam Solution zákazník obrátí po dodání zařízení s požadavkem na doplnění opcí, či komplexní změnu funkcionality zařízení. To už zpravidla není jednoduché ani cenově příznivé a mnohdy to vede k dodávce úplně nového zařízení. Ostatně otázku návratnosti investice řeší zákazníci stále více, neboť dnešní dobu nelze výrobně považovat za stabilní. Zakázky se rychle mění a na trh přichází stále nové technologie, jež jsou vyžadovány integrovat do stávajících procesů. Tyto aspekty mohou být důvodem, proč mnoho podniků investice do automatizace upozaďuje, což je pochopitelné, ale dle inženýra Bortlíka, chybné rozhodnutí, neboť jak ukazuje globální vývoj, není otázka jestli automatizovat, ale kdy a s kým. „To nás vedlo k potřebě pohlédnout na automatizaci jinak a nabídnout této skupině zákazníků univerzální a ekonomicky únosné řešení, jež umožní automatizovat i v době nejistoty. Vznikl tak koncept robotické univerzální buňky s označením HXG, která funguje na principu jádra s průmyslovým robotem s přípojnými moduly, z nichž je možno sestavit požadovaný proces. Tento koncept umožňuje uživatelům HXG snadnou rekonfiguraci procesů či doplnění operací dle aktuální potřeby za výrazně nižších investic“ doplňuje Pavel Bortlík. Je zcela jasné, že takový koncept výroby skýtá zajímavé možnosti i pro nízkosériové provozy a navíc s sebou nese benefit v podobě jisté automatizační připravenosti do budoucna. Automatizace se tak může stát zajímavou možností i pro ty, kteří byli do uvedení HXG na trh nuceni svůj potenciál automatizace upozadit.

HXG – univerzální robotická buňka

V Acam Solution věří, že v průmyslu existuje konečný počet operací, z nichž lze sestavit libovolný proces. Kouzlo univerzální robotické buňky tak spočívá v mobilním šestibokém robotickém pracovišti, k němuž lze připojit až šest autonomních modulů. Ty jsou opatřeny zvolenými technologiemi dle požadavků zákazníka. Pokud by šest pracovních pozic nestačilo, je navíc možné libovolně propojit i robotická jádra základní buňky a řetězit tak výrobní procesy. Jádro buňky tvoří robot Fanuc, jež je umístěný uprostřed nosné konstrukce, která je osazená mechanismy pro připojení modulů a komunikačním kanálem. K dispozici je momentálně bezmála třicet standardizovaných modulů, jenž zahrnují různé výrobní či nevýrobní operace od vstupní kontroly přes lepení, dílčí montáž, dokončovací operace po obrábění, kamerové kontroly a měření. Zdejší vývojáři jsou však připraveni vytvořit i moduly na míru pro ty, kteří si z dostupných možností nevyberou. V podobě HXG tedy dostává zákazník natolik univerzální nástroj, že si může vytvářet jednoúčelová pracoviště i celé výrobní linky dle aktuální potřeby. V okamžiku, kdy je proces krátkodobý a v další směně je potřeba přejít na jinou výrobu, obsluha jednoduše odpojí stávající moduly a vezme si jiné, určené pro přechod na nový proces. Ovládání i manipulace jsou velmi snadné a intuitivní, takže není potřeba kvalifikovaná obsluha, neboť proces je předurčený a uživatel si jej volí z dostupné databáze. Navíc je většina z pojízdných modulů osazena, mimo připojovací rozhraní pro napojení na robotické jádro buňky, i vlastním řízením pro možnost užívání technologií v ručním režimu, jako jednoúčelové přístroje. Samozřejmě při dodržení pravidel funkční bezpečnosti. Každá buňka HXG je osazena uživatelským rozhraním AVIC, jež bylo plně vyvinuto v Acam Solution. Prostřednictvím jeho webového rozhraní lze výslednou linku připojit na vzdálená pracoviště a plně tak využívat konceptů Průmyslu 4.0, včetně zpracování a vyhodnocení dat.
„HXG robotickou buňku jsme dopracovali do stavu ověřené funkční první generace, kterou máme chráněnou průmyslovým vzorem, českým patentem a máme zažádáno o patent evropský. Zmíněná první generace HXG se již vyrábí a dodává zákazníkům. Souběžně s instalacemi probíhá nadále vývoj dalších modulů.
V blízké budoucnosti plánujeme vybrané partnery certifikovat jako obchodně – technické zastoupení divize HXG pro dílčí státy Evropy a spustit pro ně sériovou výrobu komponentů, které bychom společně integrovali  k zákazníkům. Díky této síti partnerů by HXG měla získat uplatnění pro začátek v celé Evropě,“ doplňuje Pavel Bortlík.

Spolehlivé komponenty bez kompromisů

Nejen pro zařízení HXG zvolili v Acam Solution silné partnery. Dlouhodobá spolupráce skvěle funguje například se společností Schunk Intec, jež pro jejich potřeby dodává upínací a manipulační techniku. Například systém upnutí nulového bodu VERO-S se podílí na opakovatelném upnutí modulů k ústřední části robotické buňky definovanou silou až jedna tuna, a to s vysokou přesností. Je tedy nezbytným komponentem, na který jsou kladeny nejpřísnější požadavky. Pro robotické aplikace, výrobu jednoúčelových strojů i pro HXG buňku jsou využívána chapadla a upínače, jež jsou, dle slov Pavla Bortlíka, zárukou kvality. „Spolehlivost je pro nás nezbytná. Při počtu strojů, které dodáváme, potřebujeme mít jistotu, že zákazník nebude trpět odstávkami a nám opakované servisní zásahy nebudou blokovat tolik potřebné kapacity. Jdeme cestou nejkvalitnějších komponentů, ale i cestou prozákaznického přístupu. Dnes je mnoho firem na skvělé technologické úrovni, těžko hned zjistíte, kdo je lepší. Máme však preferované dodavatele, k nimž Schunk rozhodně patří. Díky odbornosti, kvalitě a osobnímu přístupu máme jistotu, že jakmile jednou upneme, tak dokud sami nechceme, nepustíme. Je skvělé, že i samostatné komponenty dostáváme k dispozici dříve, než je zakomponujeme do dané aplikace, a můžeme provést zkoušky dokazující správnost návrhu. Spolupráce je tedy perfektní. Rád bych zmínil i skvělou zkušenost se společnostmi Fanuc, Festo, Keyence a Rockwell Automation, jež jsou vedle Schunk Intec našimi partnery od prvopočátku. Když jsme s nimi jednali poprvé a přednesli svůj záměr, byli opravdu nápomocní. I když se zpočátku jednalo o malou zakázku, začali se zajímat, byli entuziastičtí a skvěle nás podporovali,“ doplňuje inženýr Bortlík.

Nové vývojové a aplikační centrum

Společnost Acam Solution má velké plány a věřím, že nadšení, jež z Pavla Bortlíka srší, mu vydrží ještě dlouho. Mimo stálou práci na vývoji a výrobě jednoúčelových zařízení a robotů, se svým týmem pilně věnuje i plánům na výstavbu nového areálu, jenž má vyrůst v Želešicích u Brna. Projekt je postavený jako výzkumně – vývojové středisko, v němž bude prostor i pro firmy, jež se zde budou chtít usadit v oblasti průmyslové automatizace: „Našim cílem není dělat si vše vlastními silami. Rádi poskytneme prostor partnerům, kteří dokážou dát našim projektům přidanou hodnotu. Když si člověk dělá vše sám, tříští svoji pozornost a nemůže se soustředit na podstatu věci. Rádi bychom vytvořili jakési centrum mozků průmyslové automatizace, abychom dokázali zákazníkům nabídnout informace z různých směrů a oni si tak mohli poskládat finální obrázek na jednom místě. Tedy vize a plány máme velké. Chceme techniku posunout dál, aby i po nás zůstalo něco hodnotného,“ uzavírá naše setkání ředitel Bortlík.

Tento článek vyšel v časopisu STROJIRENSTVI.CZ 1/2019

Další článek: V Siemens AG probíhají významné personální změny. Novým CEO je Roland Busch