Jak zjistíme Celkovou efektivitu zařízení a co nám říká ukazatel OEE?

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 8. října 2020

OEE je zkratka z anglického Overall Equipment Effectiveness – Celková efektivita zařízení, někdy Celková efektivita výroby. Jde o nejpoužívanější ukazatel efektivity v průmyslové výrobě, který je založen na třech sledovaných parametrech: na dostupnosti stroje, výkonu stroje a kvalitě výrobků.

Metodu OEE lze aplikovat na jednotlivé stroje i celé výrobní linky. Uvádí se v procentech, takže maximální teoretická hodnota je 100 %. Reálně se většina podniků pohybuje mezi 60 a 70 procenty.

Historie metody

OEE je součástí metody TPM (Total productive maintenance, do češtiny se obvykle nepřekládá), která pojednává o optimální správě strojového parku na úrovni podniku, publikována byla v roce 1982. Její tvůrce Seiichi Nakajima obdržel za svůj přínos Japonsku státní vyznamenání.

Jak OEE vypočítat

Samotný matematický výpočet je poměrně snadný. Hodnoty Dostupnosti, Výkonu a Kvality získáme jako podíl reálné hodnoty a teoretického maxima, pro dostupnost stroje tedy času, kdy stroj skutečně pracoval / celkového plánovaného času. Pro výkon pak podíl reálného a maximálního výkonu. Činitel kvality získáme podílem kusů, které vyhovují požadavkům, a celkového počtu vyrobených kusů. OEE je pak součinem takto získaných ukazatelů.

Jak měřit vstupní údaje

Samotný výpočet uvedený výše se zdá snadný, obtížnější je získání relevantních údajů, které do vzorečku dosazujeme. Existuje celá řada firem, které se specializují na dodávky zařízení pro sledování právě těchto ukazatelů a softwarů pro jejich shromažďování a vyhodnocování. Sledování prostojů stroje nabízí dnes již řada výrobců strojů jako součást výbavy stroje. Patrně nejsložitější je vyhodnotit ztráty efektivity ve výkonu. Výstupní kontrola a vyloučení vadných dílů je samozřejmostí, nicméně smysl celý proces nabývá ve chvíli, kdy je sběr dat automatický a soustavný.

Další článek: Malware MontysThree se specializuje na průmyslovou špionáž