Legislativní změny ve světě průmyslových kapalin

Oemeta CR s.r.o.
— vydáno 8. dubna 2019

Legislativní změny v oboru průmyslových kapalin vstoupily v platnost v závěru loňského roku a nové nařízení EU rozhodně zpřísnilo požadavky na obráběcí kapaliny. O tom, co tyto legislativní změny přináší, jak mění složení a funkčnost kapalin, jsme hovořili s Ivem Koblasou, zástupcem české pobočky společnosti Oemeta.

Produkty Oemeta se dlouhodobě vyznačují vysokou kvalitou a spolehlivostí. Zaměření na chladící a mazací kapaliny mísitelné s vodou a aplikační know-how udělaly z Oemety technologického lídra v této speciální oblasti. V procesu inovace a evoluce, který se úzce orientuje na zákazníky a jejich požadavky, tak vznikají produkty a řešení, jež se opakovaně prosazují jako průmyslové standardy. Objevy, jako je dvousložková chladicí a mazací kapalina nebo multifunkční olej, trvale zhodnocují procesy automobilového i kovoobráběcího průmyslu a snižují výrobní náklady. 

Pane Koblaso, při loňském rozhovoru jsme se věnovali především multifunkčním produktům Hycut. Co nového plánujete pro letošní rok? 

Novinek pro letošní rok plánujeme celou řadu, což je dáno i legislativní změnou, jež vstoupila v platnost na začátku prosince 2018. Co nás obzvláště těší, je, že se Oemeta stala generálním dodavatelem do výrobního závodu Mazak v Anglii. Společně s těmito prémiovými stroji dodáváme i špičkové produkty Oemeta, které jsou speciálně zaměřené například pro letecký průmysl, v němž je firma Mazak velice aktivní. Tím se posouváme z konvenční řady výrobků do řad speciálně určených pro obrábění hliníkových slitin a leteckých hliníkových slitin s vyšším podílem zinku. Oemeta nabízí zákazníkům speciální produkty, které mají zamezit vzniku mezi bodové koroze, ale i ty, které jsou určené k obrábění magnéziových slitin, jež se v leteckém průmyslu objevují velmi často.

Vraťme se krátce k legislativním změnám. Co přinesly? 

Především vešla v platnost nová směrnice EU ve vztahu k používání nebezpečných látek, tedy biocidů, baktericidů a formaldehydů, v řezných kapalinách. Nově je přesně definován maximální povolený obsah formaldehydů a použití biocidů a baktericidů, a to i v kontaktní fázi, kdy se potká základní biostabilní složka s doaditivovanou složkou, jež se používá externě. Přesně popsané jsou i látky z hlediska jejich mutagenních a karcinogenních účinků. Tato legislativa velmi razantně zpřísnila používání všech řezných kapalin a přesněji definuje jejich sortiment, který bude v budoucnu používán. Dnes je velmi důležitá i otázka prenatálního vývoje dítěte, kdy je přihlíženo na užívání kyseliny borité jako určitého mutagenu, jenž může negativně ovlivnit nenarozené dítě. Výrazně se posouvají i hranice hygieny a bezpečnosti práce. Oemeta dokáže v současné době velmi dobře zkombinovat legislativní požadavky s požadavky na mazivost a speciální použití kapalin, například v leteckém či zdravotnickém průmyslu. To jsou do budoucna velmi zajímavá odvětví. 

Ovlivňují legislativní změny vlastní funkci kapalin?

Do jisté míry ano, neboť kapaliny již nejsou tak razantně odolné vůči příměsím cizích olejů. Mají jinou charakteristiku, čímž jsou dány i jiné zásady údržby. U těchto produktů se setkáváme s novou aditivací, jež zlepšuje oplach a antikorozní ochranu. Dostáváme se do rámce, kdy kapaliny mají lepší aditivaci proti tvorbě aerosolů a vyšší oplachové schopnosti. Z toho plyne řada výhod, jakými jsou například vyšší čistota strojů, lepší průhled a čistota skla a také menší výnos kapalin na obrobcích. A konečně, hovoříme také o čistotě nástrojů, možnosti použití nových technologií, nových plátků v oblasti různých tvrdokovů a podobně. Ruku v ruce s výrobci řezných nástrojů a obráběcích strojů přichází nová generace kapalin, jež splňují nejnáročnější požadavky. 

Zmínil jste oblast leteckého průmyslu a specifika kapalin pro tento segment. Je to pro Oemetu zcela nová oblast? 

Oemeta se na vstup do leteckého průmyslu připravovala velmi dlouho. Finálnímu rozhodnutí předcházelo několik zásadních vyjádření vrcholového managementu, a to především kvůli nemalým finančním nákladům. Jedním z klíčových rozhodnutí bylo zainvestování do nové výrobní továrny v USA a tím oficiální oslovení nových zákazníků a zahájení výroby produktů určených pro letecký průmysl. V USA začala velmi úzká spolupráce s leteckými společnostmi. Získali jsme uvolnění spolupráce od všech předních světových výrobců letadel a v rámci této akvizice i získaných zkušeností z USA se spolupráce přenesla do Evropy. V návaznosti na partnerství s kolegy ve Francii má Oemeta velmi aktivní přístup nejen k subdodavatelům, ale i firmě Airbus přímo. Pro Oemetu je to nová věc, neboť historicky byla orientovaná především na automobilový průmysl, kde její dominantní postavení plyne ze spolupráce se značkami BMW, Volkswagen, Opel, Audi apod. Máme však i skvělé produkty pro obrábění titanu, který se hojně objevuje v medicíně. Další novou oblastí, jež je velmi intenzivně rozvíjena, je elektrotechnický průmysl, což souvisí s příklonem automobilového průmyslu k elektromobilitě.

Napadá mě ještě otázka k Průmyslu 4.0. Jak dalece mohou řezné kapaliny ovlivnit tyto nové výrobní trendy?

Tento proces dokážeme ovlivnit především jistou nástavbou, tedy rychlejším servisem a rychleji sdílenou informací. Do systému umíme modulárně vstoupit prostřednictvím našeho softwaru, který dokáže sdílet veškeré informace. Navíc je tento software propojen mezi údržbou a skladem, takže zautomatizovává celý výrobní proces. Za určitých podmínek na nás umožňuje přenést celou záležitost skladů, výroby, obrobků, odlitků, evidence apod., čímž dokážeme velmi rychle reagovat na požadavky klientů a propojit i jednotlivé rozbory a požadavky na chemické složení kapalin. Nové možnosti přicházejí i s přihlédnutím na robotizovaná pracoviště, tedy odpověď na vaši otázku je: ano, obráběcí kapaliny částečně mohou ovlivnit výrobu v Průmyslu 4.0.

Zaznamenal jste, zda se legislativní změny již promítají do reálných provozů?

Ano, to určitě. V mnoha firmách je vidět, že tato legislativa docela aktivně vstupuje do myslí zaměstnanců. Není snad týden, kdy by se mě ženy pracující na halách neptaly, zda nemůžou mít vlivem obráběcích kapalin nějaký problém. Tedy zaměstnavatelé i zaměstnanci se začali o tuto oblast velice aktivně zajímat, což je velmi dobře, protože povědomí zde bylo léta zanedbáváno. 

Novinek a zajímavých informací má Oemeta hodně. Jakým tématům se budeme věnovat příště? 

Rád bych více rozvinul další etapy spolupráce se společností Mazak, ale i dalšími výrobci obráběcích strojů. Zaměříme se na jednotivé segmenty, zejména elektrotechnický a letecký průmysl. Budeme se věnovat specifikům jednotlivých produktů pro konkrétní materiály. Můžeme se pokusit vytvořit jistou metodiku používání speciálních kapalin a rozhodně bych se ještě rád vrátil k otázce pracovní hygieny a legislativních změn.

Iva Duroňová

Další článek: TESCAN spouští program stáží pro studenty