Tebis V4 R8 – velký přehled novinek ve špičkovém CAM systému

MCAE Systems, s.r.o.
— vydáno 20. ledna 2020

Nové vydání CAD/CAM softwaru Tebis se může pochlubit mnoha vylepšenými funkcemi. Mezi klíčové novinky patří nejen indexovaná kontrola kolizí, rozšíření knihovny agregátů, zjednodušení rozpoznávání feature, zlepšení kontroly kolizí 5osého souvislého obrábění, vylepšení simulace, ale také funkce CAD modelování pro reverzní inženýrství.

Inzerce

Reverzní inženýrství – více možností pro automatizaci

Základem pro vytváření ploch v reverzním inženýrství je příprava drátového modelu na digitalizovaných datech. V nové verzi Tebis V4.0 R8 je možné plošný model generovat automaticky a tím velmi pohodlně. K automatickému vytváření plošného modelu z více ploch současně nyní slouží dvě nové funkce TOP/Approx aTOP/Fill, kdy funkce Approx vytváří geometrii z ploch typu Surface a funkce Fill využívá pouze oříznuté plochy typu Face. U obou funkcí stačí vybrat drátový model a plochy jsou vypočteny na pozadí. Při zvolení kompaktního zobrazení jsou v náhledu všechny plochy zobrazeny jednotnou barvou, díky které se může posoudit kvalita generovaného povrchu. V konfiguraci hran lze vybrané hrany zafixovat tak, aby se v průběhu práce v reverzním inženýrství neměnily.

Rozšíření knihovny agregátů pro automatizaci hlubokého vrtání

Rozšířením knihovny agregátů o variabilní vrtací pouzdra a držáky vrtacích pouzder se tyto prvky stávají součástí virtuálního stroje. Všechny komponenty moderních strojů pro hluboké vrtání jsou uloženy jako digitální dvojčata. Tyto nové prvky umožňují automatické generování NC programování pro pětistranné hluboké vrtání bez jakéhokoliv omezení. Integrovaná simulace zajišťuje kolizní ochranu před NCD výstupem. Přesuny a přepínání vrtacích pouzder a držáků vrtacích pouzder jsou simulovány s vysokou přesností ve virtuálním prostředí CAM.

Rychlejší příprava automatizace obrábění

Funkce pro analýzu geometrie a vkládání feature (konstrukčně-technologický prvek) byla rozšířena o možnost současně zadat již vytvořené feature prvky. Ty jsou v procesu rozpoznávání zahrnuty a nejsou tak opětovně generovány. Nová volba „Auto“ je pro uživatele velice výhodná – součást je kompletně skenována bez přerušení a automaticky se vkládají feature, které jsou evidentní. Je-li k dispozici několik variant feature pro jeden prvek, lze po ukončení prohledávání přejít na příslušnou oblast a vybrat lépe odpovídající feature.

Preciznější profily pro soustružení

Profilové křivky pro soustružení jsou generovány z 3D komponenty s vyšší přesností. V zaoblených rozích je příslušná část kontury generována pomocí kruhových oblouků. Díky tomuto vylepšení jsou polotovary pro následné operace vypočítány přesněji, aniž by bylo nutné navrhovat kontury profilu.

Co je nového v obrábění

Ve funkci 2D obrábění kontur přibyla nová strategie, která umožňuje vysoce efektivní obrábění křivek a obrysů odvrtáváním. S použitím této strategie lze výrazně zkrátit dobu obrábění současně s velkým omezením chvění nástroje během řezu a nižším zatížením vřetene obráběcího stroje. Je možné snadno kombinovat obrábění bokem nástroje s odvrtáváním a maximálně tak využít výhod obou strategií. Ve 2D obrábění rovin je u hrubování nová volba „Jednotné roviny“, která dovolí obsluze stroje upravit hloubku řezu, celkovou hloubku nebo referenční bod tak, aby bylo možné obrábět součásti, u kterých není známá velikost polotovaru nebo přídavku na obrábění. Funkce je navržena tak, aby se obrábění roviny několikrát opakovalo ve formě podprogramu. Z důvodu prevence kolizí bude mít funkce omezené možnosti a dráhy budou v každé rovině obrábění identické.

Funkce zbytkového obrábění v zaobleních je rozšířena o novou strategii pro zamezení kolize indexovaným náklonem. Tato nová strategie detekuje a spojuje oblasti frézování, které lze obrobit se stejným směrem naklopení bez kolize sestavy nástroje a obrobkem. Oblasti, kde jsou detekovány kolize, jsou deaktivovány a je možné je obrobit v následných operacích. Indexované zamezení kolizí tak zkracuje dobu obrábění a zlepšuje kvalitu povrchu. Z hlediska strojního vybavení je vhodná pro všechny víceosé obráběcí stroje, které nejsou kvůli dynamice vhodné pro 5osé souvislé obrábění.

Také ve funkci pro konverzi 3osých drah na 5osé souvislé dráhy došlo k optimalizaci pohybů pro vyklápění nástroje. Během výpočtu drah jsou všechny oblasti obrábění detekovány na kolize. Pokud jsou nalezeny specifické oblasti, pro které nelze vypočítat dráhu konverzí „3 na 5 os“, pak jsou tyto oblasti automaticky deaktivovány. Takto vyloučené oblasti je pak možné obrobit v následných operacích.

Funkce pro 5osé souvislé odjehlování, která byla novinkou předchozí verze, používá také kuželovou frézu. Současně byly optimalizovány dráhy pro obrábění ostrých hran a rohů.

Novou optimalizací přejezdů pro tříosé hrubování, kde jsou výjezdy v ose nástroje nahrazeny spirálovými přejezdy mezi jednotlivými drahami, je výrazně zkrácena doba obrábění. Podle tvaru obrobku je možné zkrátit čas během přejezdů až o 40 %.

Další vylepšení

V knihovně nástrojů přibyla u sestav nástrojů funkce pro automatický výpočet hloubky obrábění. Kliknutím na tlačítko kalkulačky software vypočítá průsečík mezi čárou průměru nástroje (rovnoběžná s osou nástroje) a konturou dříku či držáku. Z tohoto průsečíku je pak určena dostupná hloubka obrábění konkrétní sestavy nástroje.

Při kontrole kolizí obrábění může vzniknout několik situací, kdy jsou detekovány kolize mezi břitem nástroje a obrobkem – typickým představitelem takového stavu je závitník. Během simulace dráhy se v případě kolize simulace přeruší, což je v pořádku. Na druhou stranu taková přerušení mohou obtěžovat a zakrýt skutečné problémy během obrábění. Tebis umožňuje tyto specifické konflikty akceptovat, a tím provést simulaci s menším počtem přerušení. Během simulace je možné přejít do seznamu kolizí a konflikty přijmout (přeskočit). Seznam kolizí poskytuje dokonalý přehled o detekovaných konfliktech, takže je lze ve specifických oblastech akceptovat nebo již přijaté konflikty zrušit. Během kontroly kolizí a simulace u vícenásobného upnutí jsou také kontrolovány okolní součásti včetně polotovarů.

Při vytváření upínacích přípravků pro laserové obrábění a 5osý ořez došlo k rozšíření možností pro generování odlehčení v místech křížení žeber. Původně ostré rohy jsou nahrazeny zaobleným přechodem, což vede ke snadnější výrobě. Vedle toho má tato úprava vedlejší efekt ve snadnějším skládání upínacího přípravku a nižšímu riziku zranění obsluhy např. během odebírání odpadového materiálu.

Další článek: „Kvantový skok“ v elektroerozi s generátory Exogen