Využití maximálního potenciálu podnikání prostřednictvím transformace výroby

Seco Tools CZ, s.r.o.
— vydáno 25. listopadu 2020

Aktivity k dosažení provozní dokonalosti realizuje ve všech svých světových pobočkách i výrobce a dodavatel nástrojů, společnost Seco Tools. Vlastní zkušenosti pak dává k dispozici i svým partnerům v rámci činnosti Seco Consultancy.

Inzerce

Ještě docela nedávno se spolupráce výrobních provozů a dodavatelů obráběcích nástrojů soustředila téměř výhradně na optimalizaci procesů obrábění kovů. Každý z dodavatelů spoluzodpovídal za výsledky, kterých jeho nástroje dosahovaly v jednotlivých operacích. Současná situace v moderní průmyslové výrobě však vyžaduje mnohem hlubší spolupráci, neboť jedině důkladná znalost všech skutečností a souvislostí veškerých činnosti výrobního provozu umožní plně využít jeho potenciál. Dnešní realita se stále více kloní k produkci s vysokou rozmanitostí a nízkými objemy (v anglické zkratce HMLV). Taková situace vede k tomu, že se výroba mění daleko častěji, a to se vším, co s ní souvisí. Pro zachování rychlé reakce a nezbytné flexibility musí být všechny procesy připraveny a nastaveny tak, aby plně podporovaly tok výroby, vzájemně na sebe navazovaly a prolínaly se. Veškerou činnost je potřeba skládat z hotových bloků, jež jsou jasně dány a odzkoušeny. Teprve v takovém případě je vše dostatečně rychlé, pružné, ovladatelné a měřitelné.

Provozní dokonalost procesů 

Transformace výroby, tedy přizpůsobování stávajícího stavu nové realitě, je sama o sobě vysoce komplexním procesem. Kdo se na takovou cestu vydává, musí mít jasný cíl, jímž je dnes často skloňovaná, a ne vždy úplně dobře chápaná či vykládaná úroveň Průmyslu 4.0, zahrnující všechny potřebné kroky pro zvládnutí situace HMLV. Jedná se o dosažení provozní dokonalosti procesů, prolínající se s interní digitalizací vlastního provozu a následované externí digitalizací v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců. Společnost Seco Tools je známým výrobcem a dodavatelem špičkových obráběcích nástrojů, jenž svým zákazníkům nabízí rozsáhlé zkušenosti a bohatou praxi v obou obchodních úlohách, tedy v rolích prodejce i kupujícího. Ve všech svých sedmnácti výrobních pobočkách po celém světě sama realizuje proces transformace výroby. Snaha o sjednocení procesů tak musí zohledňovat například i místní kulturní odlišnosti. Znalosti a zkušenosti nabyté v průběhu tohoto procesu se Seco Tools rozhodla nabízet v rámci partnerské spolupráce i svým zákazníkům. 

Víte, jak na tom jste? 

Základem jakékoliv cílené změny musí vždy být detailní znalost výchozího stavu. Jinak totiž nepoznáme, o čem všem vlastně nevíme. A pokud se to nezmění, nikdy se to ani nedozvíme, popřípadě až tehdy, kdy bude příliš pozdě. Seco Consultancy proto nabízí svým partnerům možnost podpory pro zahájení, postup i završení transformačních aktivit. Stanovit všechny situace a okolnosti aktuálního stavu není snadné, zejména pro pracovníky uvnitř organizace. Ti jsou totiž podvědomě ovlivňováni svými znalostmi a zkušenostmi s provozem a postupy, kvůli čemuž pak některé skutečnosti nevědomky přehlížejí či podceňují. Zároveň mají předem formovaný názor ohledně priorit v problémech, jimž čelí ve vlastní praxi. Tato „provozní slepota“ pak brání objektivnímu posuzování a získání správných informací, ze kterých bude vycházet další postup.

Analytické konzultační programy Seco 

Koncept Seco se zaměřuje na několik zásadních oblastí, jež dosažení provozní dokonalosti umožní:

  • využívání moderního nástrojového vybavení a technologií k udržení konkurenceschopnosti,
  • zajištění rozvoje znalostí a schopností pracovníků,
  • zvýšení přesnosti nabízených cen, termínů dodání a profitability u jednotlivých zákaznických poptávek,
  • dodržování přesných termínů dodání, slíbených zákazníkům v nabídce i při objednávce zakázky,
  • potlačování úzkých míst v toku produkce,
  • snižování zmetkovitosti, potřeby přepracování neshodných kusů a prostojů ve výrobě. 

Možnosti a postup dosažení potřebné úrovně v jednotlivých bodech vycházejí z aktuální situace ve třech souvisejících oblastech – obráběcích procesech, systému výroby a výrobním prostředí. Komplexní náhled do všech činností výrobního provozu mohou poskytnout analytické konzultační programy Seco pro transformaci výroby. K dispozici jsou tři úrovně – analýza připravenosti k transformaci (MTR – Manufacturing Transformation Readiness), hodnocení efektivity výroby (MEE – Manufacturing Efficiency Evaluation) a implementace navržených změn (MIP – Manufacturing Improvement Process).

Analýza základních procesů

Projekt MTR představuje dvoudenní analýzu základních procesů, kterou přímo v konkrétním výrobním provozu provádějí dva konzultanti. Výstupem je hodnotící zpráva, prezentovaná na závěr projektu, která poukazuje na silné stránky v činnostech firmy a potenciální možnosti zlepšení v těch slabších. Stanovuje tři oblasti, na něž by se nejvíce vyplatilo zaměřit v rámci dalšího rozvoje firmy. 

Hodnocení efektivity výroby 

Analýza MEE – navazuje na výsledky MTR a vstupuje hlouběji do všech procesů, a to se zvláštním zřetelem na tři stanovené oblasti zaměření. Zde se jedná o práci dvou až tří konzultantů v rozsahu pěti pracovních dnů. Závěrečná zpráva pak prezentuje potenciál navrhovaných změn vyjádřený v hodnotách finančních a časových úspor a přínosů zlepšení procesů.

Uplatnění navržených změn 

Nejvyšší úrovní je potom spolupráce na implementaci navrhovaných změn – projekty MIP. Zde se už jedná o úzkou součinnost konkrétních zaměstnanců firmy s konzultanty a techniky Seco, zaměřenou na dílčí projekty zlepšování procesů, s cílem dosáhnout skutečné provozní dokonalosti. Tyto projekty tvoří logický celek, avšak zákazník si může sám vybrat, které stupně, případně jejich části, chce ve spolupráci realizovat. Žádný z nich přitom nezavazuje k jinému dalšímu kroku. Analýzy jsou navíc zcela nezávislé na značkách používaného vybavení a nevymiňují žádné změny v této oblasti. Spolupráce je ve všech fázích zcela důvěrná a podložená vzájemnou smlouvou o mlčenlivosti. Výsledky jsou výlučným vlastnictvím zákazníka, který je může použít dle vlastního uvážení a pracovat na navrhovaných krocích vlastními silami. Výhodou spolupráce se Seco je rychlost procesů změn. Dosavadní realizované projekty ukazují, že čas je zhruba o třetinu kratší než při samostatné činnosti. 

Seco Consultancy pro všechny typy provozů 

Prostředky transformace výroby jsou kromě analytické, konzultační a technické činnosti nabízeny také v oblasti digitalizace. Systém zprávy skladových zásob, monitoring strojů, identifikace nástrojů a podpora CAM programování jsou nedílnou součástí nabídky služeb Seco Consultancy. Další možnosti pak tvoří analýza opotřebení obráběcích nástrojů GTDA a program technického vzdělávání STEP. Model transformace výroby Seco řeší situaci produkce s vysokou rozmanitostí a nízkými objemy (HMLV) i dalších moderních výrobních ekosystémů prostřednictvím unikátních řešení odborného poradenství a průmyslového internetu věcí (IIoT), jež jsou navržena tak, aby vyhovovala všem typům výrobních provozů a obráběcích strojů, a to bez ohledu na značky používaného vybavení. Kombinuje nejnovější a osvědčené postupy štíhlé výroby, hardware a software pro Průmysl 4.0 s více než osmi desetiletími zkušeností a odborných znalostí Seco Tools v oblasti obrábění kovů, které pomohou vytvořit stabilní základy a rozvíjet udržitelnou budoucnost i ve vašem podnikání. V červenci 2020 byl realizován první cílený projekt Seco Consultancy v České republice. Jednalo se o analýzu připravenosti k transformaci výroby (MTR) pro soukromou výrobní společnost v Moravskoslezském kraji. Bližší informace o tomto projektu přineseme v některém z příštích článků.

Další článek: Elektroprůmysl si u nás vede dobře, již dávno se orientoval na specifické segmenty trhu