Jiří Holoubek (Elektrotechnická asociace České republiky): Jsme už připraveni na Průmysl 4.0?

Redakce Redakce
— vydáno 12. února 2016

Na tyto i jiné ožehavé otázky odpoví dne 17. února v Obecním domě v Praze konference PPP4.0 – Připraveno pro průmysl 4.0.

Zeptali jsme se hlavního pořadatele, pana Jiřího Holoubka na několik otázek, týkajících se tématu konference. 

Proč se konference vlastně koná?

Jiří Holoubek: Loni byla vyhlášena iniciativa Průmysl 4.0, ke které se postupně hlásí spousta průmyslových firem. A my bychom rádi na konferenci deklarovali, že se snažíme implementaci iniciativy nebo platformy – nebo jak už tomu budeme říkat – postupně připravovat. Nepředpokládáme totiž, že by se všechny firmy lusknutím prstu chovaly podle jakýchsi dnes ještě ani ne ustálených tezí, jak by Průmysl 4.0 měl vypadat. Uvědomujeme si ale, že čtvrtá průmyslová revoluce proběhne spíše ve společensko-ekonomické oblasti, zatímco v průmyslu, výrobě a ve vztazích, spočívajících v hodnotovém řetězci, půjde spíše o evoluční proces. Tedy o postupné zavádění jednotlivých segmentů tak, abychom byli ve finále – i když vlastně zatím také nevíme, kdy a jak bude definováno – v budoucnu opravdu schopni komunikovat na podstatně vyšší úrovni. 

Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace České republiky. Foto: Archiv

A co si lze představit pod pojmem „vyšší úroveň“?

Jde především o pokročilou automatizaci ve výrobě, digitalizaci průmyslové výroby a ostatní vazby, jež ve výrobě vznikají. Třeba projektování předvýrobních etap, jak bude vypadat budoucí továrna, kde se budou získávat energie, jaká technologické zařízení budou nasazena, až po produkt samotný. Nejde jen o výrobu produktu, ale i o logistiku, skladování, jeho záruční i pozáruční servis, následné inovace až po likvidaci spojenou s ukončením životnosti. 

Stále ale existuje dojem, že Průmysl 4.0 je jen pojem…

Procházíme skutečně dobou, kdy termín Průmysl 4.0 neumíme ještě pořádně definovat. Současná měřítka připravenosti jsou velmi různá. Vidíme ovšem, jak se máme připravovat na Průmysl 4.0. Rozdělil bych to na tři části, které už budou specifikovat ten cílový stav. 

Připravujeme zcela novou továrnu na principu Průmyslu 4.0. To jsou první informace, které na konferenci zazní. Druhá věc je třídění z hlediska specifických vlastností českého průmyslu, příprava interních i externích procesů ve smyslu Průmyslu 4.0. Snažíme se o postupnou implementaci jednotlivých částí i řetězce průmyslové výroby, aby už byly kompatibilní, abychom – až jednou budeme schopni celý ten hodnotový řetězec propojit na vyšší úrovni – měli jednotlivé procesy a části připravené. 

Je důležité, že umíme vnímat a aplikovat kyberneticko-fyzické systémy, kdy každá fyzikální veličina jde převést na datový tok, datovou informaci. Obrovská množství dat se získají pomocí senzorů či čtecími zařízeními, vyčítajícími vlastnosti jednotlivých polotovarů. Není to ale jen o polotovaru, který se vyrábí v rámci linky. Je i o dopravním zařízení, které polotovar veze, protože to také specifikuje jisté vlastnosti a polohu polotovaru v řetězci průmyslové výroby. 

Informace, získávané z jednotlivých částí, podílejících se na průmyslové výrobě, budeme postupně začleňovat do relativně komplikované datové architektury, která nám pak ale umožní – pokud možno bez vlivu lidského činitele – průmyslovou výrobu nebo její konkrétní části řídit. Umožní predikovat i koncovou kvalitu výrobku, optimalizovat proces výroby a ten řídit i z hlediska údržby technologických zařízení. 

Třetí okruh konference bude směřovat k přípravě komponent, systémů a služeb, vhodných pro implementaci do Průmyslu 4.0 pro odběratele. Zde to bude zjednodušeně výrobce i firma, které nemají zavedenou technologii dle Průmyslu 4.0, ale umí vyrobit produkt, který je implementovatelný a zapadne do konceptu Průmyslu 4.0. 

Pokud budeme mít produkt, který zná všechny atributy, které má mít, tak samozřejmě budeme pracovat i na procesech uvnitř firmy. Bude tam muset tedy být vazba a vzdálený přístup na implementaci produktu a jeho začlenění. Bude tam i vazba na odběratele, který produkt implementuje do svého výrobního cyklu. Zase tedy půjde ne o revoluční, ale evoluční, postupné, přibližování se – možná z počátku – na odběratele, časem pak i na dodavatele. To znamená, že připravujeme interní a externí procesy ve stávajícím podniku ve smyslu Průmyslu 4.0. 

Jak bude konference koncipována?

V úvodním bloku proběhne seznámení s národní iniciativou Průmyslu 4.0, které obstará náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky, Eduard Muřický. Na tuto přednášku navážu s představením specifik českého průmyslu z pohledu Průmyslu 4.0. Pokračovat bude Max Lemke z Evropské komise, který se na továrnu budoucnosti podívá z evropského pohledu. Docent Kaminský, ředitel Virtuální instrumentace společnosti ELCOM, se zaměří na základy kyberneticko-fyzických systémů a datový architekt společnosti A21 Zdeněk Havelka se bude věnovat datové architektuře a syntetické inteligenci. První blok uzavře Christopher Ganz z ABB, který promluví o Internetu věcí, služeb a lidí, což je téma, které s problematikou Průmyslu 4.0 velmi úzce souvisí. 

Druhý až pátý blok se budou věnovat tématům jako je softwarově řízená firma, firma s definovanou digitální strategií a základy datové struktury, firma s datovou architekturou integrovanou v celém produkčním řetězci a firma jako digitalizační platforma propojující on-line a off-line svět. V těchto blocích vystoupí řada našich i zahraničních odborníků, kteří pomohou vyjasnit některé pojmy návštěvníkům konference. K tomu budou sloužit i diskuze na závěr každého bloku.

„Česká stopa“ či „Česká ulička“. Kladete důraz na tyto pojmy?

Zatím tady není firma – a ta neexistuje ani nikde ve světě –, která by vyhovovala od A až po Z Průmyslu 4.0, ale v Čechách už existují firmy – a já tvrdím, že jsou jich už desítky – které mají velmi úspěšné případy zavedení některých prvků Průmyslu 4.0 včetně hmatatelných benefitů. Čili jsou tu případy, kde je jasné nasazení nebo využití třeba jen malého modulu, jež bude v budoucnosti kompatibilní s Průmyslem 4.0. Prezentovat bychom chtěli to, co posunulo firmu k lepší konkurenceschopnosti, například, k lepší produktivitě práce a podobně. Tou „českou stopou“ může být ambice být regionálním lídrem jednak v postupném zavádění zcela nových obchodních modelů pomocí distribuovaných databázových systémů – blockchainů, nebo využíváním kryptoměn zpočátku uvnitř podnikových struktur, později i v mezifiremním platebním styku. 

Dá se tedy zatím hovořit o střípcích mozaiky.

Důležité je, že základními kameny ale nemusejí být jen technologická zařízení! Mohou to být i softwarová řešení nebo systém servisních služeb. Tam nemusí jít nutně jen o to „železo“, které budeme postupně implementovat do celého technologického řetězce výroby, ale pokud se jedná o předvýrobní etapy, znamená to zpracovat v jakési virtuální realitě zkušenosti sesbírané z výroby, servisu a inovací. Na základě toho budeme umět virtuálně naplánovat, jak se obchodní případ bude odvíjet. Včetně požadavků na zákaznické úpravy, požadavků pro jednotlivé zákazníky – to je důležité! Jedno technologické zařízení díky autoparametrizaci sebe samo přenastaví a – až přijde na řadu výrobek pro daného zákazníka – ten bude vyroben jinak. A o tom to je. 

Fikce, že Průmysl 4.0 je jen pro obrovské hromadné výroby a série, a že to malé výrobce neosloví, je ale naprosto lichá! Někdo ale musí lidi, technologické programátory, poučit. Je to o interdisciplinárním přístupu: „ajťák“ jako „ajťák“ se bude nadále starat jen o servery, datové sítě a hardware, ale „technologický ajťák“, s tím klasickým bude mít pramálo společného. 

Pro koho konference bude určena?

Jsou firmy, kde odmítají dělat jakákoli strategická rozhodnutí, protože „poločas rozpadu“ jejich managementu je v jednotkách let, a to, co bude za deset let, je vlastně nezajímá. To platí hlavně u managementu firem, které jsou vlastněny některými finančními skupinami. Například „životnost“ finančních ředitelů je v takovýchto firmách pod tři roky. Je zajímá, aby vlastníkům ukázali, jaké je cash-flow, kolik je na účtech v závěru roku a že je řádně zauditováno. Ale jestli se za pět deset let bude vyrábět s vyšší přidanou hodnotou a vyšší produktivitou práce, je jim srdečně jedno, to už budou zase někde jinde. 

Nicméně konference bude přínosem pro technické ředitele nebo top management malých a středních firem, které bývají subdodavateli nebo potenciálními subdodavateli velkých řetězců nadnárodních korporací i firem v Čechách. Pro ty je to důležitá konference, protože se zde budeme zabývat jednotlivými stádii implementace Průmyslu 4.0. 

A proč by se tedy lidé měli zúčastnit?

Jednak proto, aby jim neujel vlak a jednak proto, aby si rozšířili informaci o tom, co to vlastně Průmysl 4.0 je nebo v čem jeho přínos spočívá. Dnes si můžeme přečíst o tom, jaké to bude, až přijde Průmysl 4.0, ale jsou to spíše poplašné zprávy, že přibydou nezaměstnaní, protože Průmysl 4.0 nahradí všechny manuálně pracující lidi. Což samozřejmě není pravda! Lidský prvek bude zapotřebí pořád! A bude stále důležitý. Možná – a to na konferenci také zazní – půjde o interakci robotických pracovišť s manuálně pracujícím člověkem, který bude muset kromě rutinní činnosti provádět během úkonů i nějaká operativní a rychlá rozhodování, která by byla pro naprogramování algoritmu chování robota v buňce velmi komplikovaná. 

Účastníci konference si mohou také pomocí jednoduchého evaluačního modelu sami otestovat, ve které fázi připravenosti pro nasazení konceptu Průmysl 4.0 se momentálně nacházejí. Postačí jen odpovědět na sérii otázek a zejména být k sobě při vyplňování odpovědí upřímný. 

Naváže na konferenci PPP4.0 nějaký další projekt?

Konference není jednorázový projekt, vytržený z kontextu a chceme na ni navázat s Roadshow, kde by byly prezentovány „best practices“, týkající se Průmyslu 4.0. Čili: jednak firmy, které umějí vyrobit produkt, který je dnes už plně kompatibilní a začlenitelný do konceptu 4.0, a předvést prakticky některé části řetězce. Paralelně s plánovanou Roadshow budeme velmi intenzívně spolupracovat se středními i vysokými školami, aby už před tím, kdy se problematika Průmyslu 4.0 dostane do učebních plánů, dostali studenti a často i učitelé první relevantní informace o této nadcházející průmyslové revoluci. Budeme se snažit o to, aby v Elektrotechnické asociaci České republiky i ve Svazu průmyslu jsme logo PPP4.0 – Připraveno pro průmysl 4.0 – mohli pořád ukazovat a rozvíjet iniciativu tak, aby bylo vidět, že se stále něco děje.

Další článek: První blok jaderné elektrárny Dukovany po odstávce už jede